Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kwispelkrachtig

2.    Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.

3.    Opdrachtnemer: de persoon die als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn 

       beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever. Dit betreft een van de volgende zelfstandigen vanuit het 

       samenwerkingsverband Kwispelkrachtig: Braef: Sandra Aerns, HOI: Monique Deugd, Team Harige Held: Annemieke Kruithof, 

4.    Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de Opdrachtnemer

5.    Opdracht: een door Opdrachtnemer aanvaard aanbod van opdracht. Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk 

       worden verstrekt en/of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze 

       binnen 5 werkdagen schriftelijk worden vastgelegd in een Zorgovereenkomst van opdracht;

6.    Hulpverlening / begeleiding : de door Opdrachtnemer te verrichten diensten welke kunnen bestaan uit ondersteunende en 

       activerende begeleiding en hulpverlening (door middel van indicatie op basis van Jeugdwet / WMO of particulier bekostigd).

7.    Schriftelijk: per brief of per e-mail.

Artikel 2 - Toepassing

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

       Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

2.    De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing mochten zijn, blijven de overige 

       bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

4.    Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door 

       Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

5.    Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene 

       voorwaarden gelden vervolgens ook voor al gesloten zorgovereenkomsten. De wijziging wordt van kracht met inachtneming van 

       een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging. 


Artikel 3 - Verplichtingen 

1.    De Opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen vanuit de professionele standaard, Wet Maatschappelijke 

       Ondersteuning en / of Jeugdwet.

2.    De Opdrachtnemer als zelfstandige is werkzaam op het gebied van hulpverlening; 

3.    De partijen uitdrukkelijk niet als doel hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW of 

       een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar afspraken hebben op basis van een 

       Zorgovereenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW; met uitzondering van artikel 7:406 BW.   

       Ook komt met het bepaalde in deze overeenkomst geen overeenkomst van lastgeving als bedoeld in artikel 7:414 e.v. BW tot 

       stand.

4.    De Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan een Zorgovereenkomst van opdracht aan met als doel de daadwerkelijke verlening 

       van de hulpverlening / begeleiding te regelen ;

5.    De Opdrachtnemer verleent zelfstandig de feitelijke hulpverlening / begeleiding en heeft een eigen verantwoordelijkheid vanuit 

       de professionele standaard. En vanuit die rol altijd aanspreekbaar is op haar professioneel handelen in de praktijk; 

6.    Dat het de Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn; 

7.    Het is Opdrachtnemer toegestaan derden in te schakelen voor de te leveren zorg op basis van deze overeenkomst. De 

       Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever voorde geleverde zorg (hetzij zelf 

       geleverd, hetzij geleverd door een derde).

8.    Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure van kracht: Klachtenregeling.nl.
       In geval de Opdrachtgever klachten heeft over de uitvoering van de hulpverlening / begeleiding en deze niet in onderling overleg 

       tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen worden verholpen, zal de Opdrachtgever gebruik kunnen maken van de 

       klachtenprocedure. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht van 

       toepassing. 

9.    Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de hulpverlening/begeleiding te verlenen. 

       Opdrachtnemer zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken over de benodigde en gewenste kwalificaties en 

       lidmaatschap van het beroepsregister behorende bij het vakgebied. 

10.  Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, 

       deskundigheid, ervaring, etc. 


Artikel 4 - Vergoeding en betaling

1.    Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s, inclusief eventuele Btw-heffing. Tarieven zijn 

       van tevoren overeengekomen in de zorgovereenkomst punt 5.

2.    Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden maandelijks een factuur. 

       Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het op de factuur vermeldde     

       rekeningnummer.

3.    Wanneer factuur niet binnen gestelde betalingstermijn is voldaan dan behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om 

       vervolgtrainingen tot na betaling van de factuur/ facturen uit te stellen/tijdelijk stop te zetten.

4.    Annulering van gemaakte trainingsafspraken door Opdrachtgever dient te geschieden minimaal 24 uur voorafgaand aan de 

       afspraak. Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren wordt alsnog de training in rekening gebracht

5.    Eventuele vragen over de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen 7 dagen na de verzending van de factuur 

       per brief of e-mail aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Indien geen bezwaar of vragen binnen de gestelde termijn 

       worden ontvangen dan mag Opdrachtnemer ervanuit dat Opdrachtgever akkoord is met de factuur.

6.    Wanneer tijdens de verstrekte opdracht er extra diensten afgenomen worden die niet specifiek in de zorgovereenkomst vermeld 

       staan dan zijn hierop de tarieven van toepassing zoals deze in de dan meest recent gedateerde tarieflijst vermeld staan.


Artikel 5 - Het ter beschikking stellen van informatie

1.    Opdrachtgever zal alle gegevens en documenten, welke Opdrachtnemer volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct 

       uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.

2.    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan zzp’er ter beschikking gestelde gegevens en 

       documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

3.    Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde gegevens en documenten aan

       Opdrachtgever geretourneerd.

4.    Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan 

       Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te 

       schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in 

       rekening te brengen.

5.    Opdrachtnemer neemt de regels die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden voor het 

       verwerken en opslaan van persoonsgegevens in acht. Opdrachtgever en Opdrachtnemer nemen de AVG in acht indien 

       informatie moet worden gedeeld of uitgewisseld.


Artikel 6 - Aansprakelijkheid

1.    De Opdrachtnemer sluit Opdrachtgever uit voor alle aansprakelijkheid voor materiële schade, die de Opdrachtnemer door diens 

       handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden.

2.    De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van een voor de uit te voeren Opdracht adequate 

       beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer garandeert dat vanuit deze aansprakelijkheidsverzekeringen voldoende 

       dekking gewaarborgd blijft tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald.

3.    Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden ontstaan door of in 

       verband met de Zorgovereenkomst. 


Artikel 7 - Geheimhouding en Klantenbeding 

1.    Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van 

       Opdrachtgever in acht nemen. Bovendien moet Opdrachtnemer voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te 

       verzekeren met betrekking tot alle persoonsgegevens. 

2.    De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Zorgovereenkomst.


Artikel 8 - Duur en beëindiging 

1.    De Zorgovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één 

       kalenderweek, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een langere opzegtermijn gerechtvaardigd is. 

2.    Iedere partij heeft verder het recht de Zorgovereenkomst tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien 

       de andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen niet is nagekomen, waaronder mede wordt 

       verstaan het beschadigen van de goede naam van de ander. 


Artikel 9 - Overige bepalingen 

1.    Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden 

       overeengekomen. 

2.    Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst niet van toepassing is of wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van 

       kracht blijven. De partijen zullen indien van toepassing is in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de niet van 

       toepassing verklaarde bepalingen op te stellen. Hierbij wordt zo veel mogelijk het doel en de strekking van de deze bepalingen 

       in acht wordt genomen. 

3.    De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven andere overeenkomsten. 

4.    Wanneer de zorgovereenkomst betrekking heeft op een Supportdog traject dan bestaat er na akkoord van de Opdrachtnemer 

       de mogelijkheid tot het aanschaffen en gebruiken van een Kwispelkrachtig Supportdog tuig en/of riem.
       Bij opzegging van de opdracht door 1 van de partijen is het gebruik van het Kwispelkrachtig Supportdog tuig en/of de riem niet 

       langer toegestaan. Het tuig en/of de riem dient voor een redelijke vergoeding (vast te stellen in overleg met Opdrachtgever)

       verkocht te worden aan de Opdrachtnemer. 


Artikel 10 - Rechtskeuze en toepasselijke rechter 

1.    Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2.    Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 

       Dordrecht. © Kwispelkrachtig - info@kwispelkrachtig.nl